Açılışa özel tüm ilanlar ücretsiz !
Giriş
Ara
İlan Ver
Vitrin
Hesabım

Kurumsal Üyelik Sözleşmesi

TARAFLAR

İşbu sözleşme Kartaltepe Mahallesi Bahadır Sokak. No:6/4 Bayrampaşa/İstanbul adresinde mukim HemenDeğiştir Bilgi Teknolojileri Pazarlama ve Ticaret Limited Şirketi (“HemenDeğiştir” olarak anılacaktır) ile aşağıda yer alan şart ve kurallara ve sözleşme eklerine elektronik ortamda onay veren kurumsal üye arasında akdedilmiştir.

TANITIMLAR
Portal Hemen Değiştir’in hizmetlerini sunduğu www.hemendegistir.com isimli internet sitesi ve/veya mobil uygulamalar.
Kullanıcı Portala erişen gerçek ve tüzel kişiler.
Bireysel Üye Portalda hesap açan ve portalda sunulan hizmetlerden mesleki veya ticari amaç gütmeksizin yararlanan kullanıcı. Bireysel üyelik formunun kullanıcı tarafından doğru ve güncel bilgilerle eksiksiz olarak doldurulması üzerine Hemen Değiştir tarafından verilen onay ile kazanılan statüdür. Hemen Değiştir, onay verme hususunda inisiyatif sahibidir. Onay vermeyeceği gibi ek şart koşabilir yahut verdiği onayı gerekli görürse geri alabilir.
Kurumsal Üye Portalda hesap açan ve portalda sunulan hizmetlerden gösterdiği ticari faaliyet dahilinde yararlanan kullanıcı. Kurumsal üyelik formunun kullanıcı tarafından doğru ve güncel bilgilerle eksiksiz olarak doldurulması üzerine Hemen Değiştir tarafından verilen onay ile kazanılan statüdür. Hemen Değiştir, onay verme hususunda inisiyatif sahibidir. Onay vermeyeceği gibi ek şart koşabilir yahut verdiği onayı gerekli görürse geri alabilir.
Üyelik Hesabı Üyelerin portalda sunulan hizmetlerden yararlanmasını sağlayan, gerekli konularda Hemen Değiştir’e talepte bulunduğu elektronik sayfalar bütünü.
Mağaza Kurumsal üyenin ilanlarının sergilendiği elektronik sayfa.
Mağaza Kullanıcısı Kurumsal üye tarafından işbu sözleşmede yer alan şartlara uygun olarak mağazada işlem yapmak için yetkilendirilen gerçek kişilerdir.
İçerik Portalda yayınlanan ve erişimi mümkün olan her türlü bilgi, yazı, dosya, resim, video vb. görsel/işitsel/yazımsal imgeler.
Kişisel Veri 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun’a göre kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgidir.
Özel Nitelikli Kişisel Veri 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun’a göre kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri özel nitelikli kişisel veridir.
KONU VE KAPSAM

İşbu sözleşmenin konusu, Hemen Değiştir tarafından portalda sunulan hizmetlerden yararlanma şartları ile tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespitidir. İşbu sözleşme ve ekleri ile portal içerisinde yer alan kullanıma, hesaba ve hizmetlere ilişkin Hemen Değiştir tarafından yapılan tüm uyarı, bildirim, uygulama ve açıklama gibi beyanlar kapsam dâhilindedir.

KURUMSAL ÜYELİK ŞARTLARI

Kurumsal üye olabilmek için ticari faaliyet göstermek gerekmektedir. Kurumsal üyelik formunun temsile yetkili kişi tarafından doğru ve güncel bilgilerle eksiksiz olarak doldurulması üzerine Hemen Değiştir tarafından verilen onay ile kazanılan statüdür. Hemen Değiştir, onay verme hususunda inisiyatif sahibidir. Onay vermeyeceği gibi ek şart koşabilir yahut verdiği onayı gerekli görürse geri alabilir, hesabı geçici olarak askıya alabilir veya kapatabilir.

Hemen Değiştir herhangi bir zamanda gerekçe göstermeden, bildirimde bulunmadan, tazminat, ceza vb. sair yükümlülüğü bulunmaksızın derhal yürürlüğe girecek şekilde işbu sözleşmeyi tek taraflı fesih yetkisine sahiptir.

Kurumsal üye, mağazasında işlem yapması için yetkilendirmek istediği gerçek kişilere e posta üzerinden mağaza kullanıcısı daveti ileterek bu kişilerin e postada iletilen adımları takip etmelerini sağlamak suretiyle yetkilendirme işlemlerini tamamlar.

Kurumsal üye, yetkilendirdiği mağaza kullanıcılarının yaptığı her tür işten ve verdiği her tür zarardan müşterek ve müteselsilen sorumludur. Kurumsal üye, yetkilendirdiği mağaza kullanıcılarının Hemen Değiştir kurallarına ve/veya hukuka aykırı davranışlarını tespit ettiği anda verdiği yetkiyi derhal kaldırmalıdır. Yetki kaldırma işlemi, kurumsal üyenin profilinden gerçekleştirilebilmektedir.

Mağaza kullanıcısının hesabı kurumsal üyenin hesabına bağlıdır. Kurumsal üye hesabını kapatırsa mağaza kullanıcısının hesabı da pasif hale gelir. Kurumsal üye hesabını tekrar açarsa mağaza kullanıcısının hesabı da aktif hale gelir. Hesabın Hemen Değiştir tarafından kapatılması, askıya alınması gibi durumlarda da aynı sonuçlar gündeme gelir.

KURUMSAL ÜYENİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Kurumsal üye, portala giriş yapmak üzere oluşturduğu kullanıcı adı ve parola bilgilerinin güvenliğini sağlamaktan şahsen sorumludur. Bu bilgileri şahsen kullanması zorunlu olup üçüncü kişilerle paylaşmaması gerekmektedir. Kurumsal üye, yetkilendirdiği mağaza kullanıcılarının da bu özenle hareket edeceğini kabul ve taahhüt eder. Kurumsal üyenin (ve/veya yetkilendirdiği mağaza kullanıcılarının) bu konudaki ihmal ve kusuru neticesinde diğer üyelerin ve/veya Hemen Değiştir’in ve/veya diğer üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği maddi ve/veya manevi her tür zarardan hesap sahibi sorumludur.

Kurumsal üye, kurumsal üyelik formunu doldururken sunduğu bilgilerin değişmesi halinde yeni ve güncel bilgileri Hemen Değiştir’e gecikmeksizin bildirmekle yükümlü olduğunu kabul ve taahhüt etmektedir. Bildirmemesi durumunda Hemen Değiştir uğrayacağı her türlü zarar için kurumsal üyeye rücu etme hakkını haizdir.

Kurumsal üye, Hemen Değiştir’in yazılı onayı olmadan işbu sözleşmeyi veya bu sözleşme kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini kısmen veya tamamen herhangi bir üçüncü kişiye devredemez.

Kurumsal üye işbu sözleşme ve ekleri ile portaldaki tüm kuralları anladığını ve onayladığını kabul ve taahhüt etmektedir.

Kurumsal üye; portalda yer alan tüm kurallara ve Hemen Değiştir tarafından açıklanacak kurallara, yürürlükteki mevzuata ve genel ahlak kurallarına uygun davranacağını kabul ve taahhüt etmektedir.

Kurumsal üyenin faaliyet gösterdiği alanda mevzuata göre yetki belgesi, sertifika akreditasyon vs. gibi belgeler alınması gerekli ise kurumsal üye tüm bu yeterlilik koşullarını taşıdığı kabujl ve taahhüt eder. Eğer kurumsal üyenin bu yeterlilik koşullarında bulunan bir eksiklikten dolayı Hemen Değiştir zarara uğrarsa, Hemen Değiştir; uğradığı doğrudan/dolaylı, maddi / manevi her tür zarardan dolayı kurumsal üyeye rücu hakkını haizdir.

Hemen Değiştir mevzuat gereği resmi kurum ve kuruluşlara, kamu hukuku tüzel kişilerine, özel hukuk tüzel kişilerine açıklama yapma yükümlülüğü altındaysa, kurumsal üyenin kişisel verilerini ve/veya ticari bilgilerini açıklamak hususunda tam yetkilidir. Kurumsal üye, öyle bir açıklama nedeniyle hiçbir ad altında tazminat talep etmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir.

Kurumsal üyenin portalda verdiği ilanla ilgili olarak herhangi bir kişi ya da kurum haklarının ihlal edildiği ve bu sebeple yargı yoluna başvurulacağını belirterek Hemen Değiştir’den bilgi talebinde bulunursa Hemen Değiştir kurumsal üyenin kimlik ve iletişim bilgilerini talepte bulunan kişiye açıklamak hususunda tam yetkilidir.

Kurumsal üye portal üzerinde sağladığı her türlü bilgi ve içeriğin doğru, güncel, eksiksiz ve hukuka uygun olduğunu, ilanda yer alan hususların hiçbirinin hukuka aykırılık yaratmadığını kabul ve taahhüt etmektedir. Yürürlükteki mevzuat gereği Hemen Değiştir, kurumsal üyeler tarafından portala sağlanan bilgi ve içeriğin doğruluğu, güncelliği, eksiksizliği ve hukuka uygunluğu noktasında araştırmakla yükümlü ve sorumlu değildir. Bu sebeple söz konusu bilgi ve içeriğin yanlış, eski, eksik, hukuka aykırı veya hatalı oluşundan ve/veya yayınlanışından dolayı ortaya çıkacak hiçbir zarardan Hemen Değiştir sorumlu değildir.

Kurumsal üye portalı hukuka uygun amaçlarla kullanacağını kabul ve taahhüt etmektedir. Kurumsal üye portal dahilinde hukuka aykırı iş/işlem/eylemde bulunursa her türlü hukuki ve cezai sorumluluk kendisine aittir. Hemen Değiştir hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Kurumsal üye portalın işleyişine, hukuka, işbu sözleşmede yer alan koşullara, genel ahlak kurallarına aykırı mesaj ve/veya içerik girmeyeceğini kabul ve taahhüt eder. Buna aykırı davranması halinde Hemen Değiştir mesaj ve/veya içerikleri istediği zaman ve şekilde, bildirimde bulunmadan ve süre vermeden erişimden kaldırabilir ve/veya mesaj ve/veya içeriği giren kurumsal üyenin hesabını bildirimde bulunmadan ve süre vermeden kapatabilir.

Kurumsal üyenin Hemen Değiştir sistem ve hizmetlerinin güvenliğini tehdit edebilecek ve/veya diğer kullanıcılara zarar verebilecek eylemlerde bulunması, portala ait yazılımların çalışmasını veya diğer kullanıcıların portaldan faydalanmasını engelleyebilecek herhangi bir girişimde bulunması, bu sonuçları verecek şekilde sisteme veya portala orantısız yük bindirmesi; portalın kaynak kodlarına veya Hemen Değiştir sistemlerine yetkisiz bir şekilde erişmesi, bu bilgileri kopyalaması, silmesi, değiştirmesi ya da bu yönde denemeler yapması, portalın çalışmasını engelleyecek yazılımlar kullanması, kullanmaya çalışması veya her türlü yazılım, donanım ve sunucuların çalışmasını aksatması, bozulmasına yol açması, tersine mühendislik yapması, saldırılar düzenlemesi, meşgul etmesi veya bunlara sair surette müdahale etmesi, Hemen Değiştir sunucularına erişim sağlamaya çalışması kesinlikle yasaktır. Buna aykırı hareket eden kurumsal üye, Hemen Değiştir’in doğrudan ve/veya dolaylı her türlü zararını karşılamakla yükümlüdür.

HEMEN DEĞİŞTİR’İN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Hemen Değiştir, işbu sözleşmede anılan hizmetleri, Hemen Değiştir sistemlerinde yer alan açıklamalar ve bu sözleşmede belirtilen şartlar çerçevesinde yerine getirmek üzere gerekli altyapıyı sağlayıp işletmeyi kabul ve taahhüt eder. İşbu madde içerisinde belirtilen altyapı sağlama yükümlülüğü, sınırsız ve eksiksiz bir hizmet taahhüdü anlamına gelmeyip Hemen Değiştir, her zaman herhangi bir bildirimde bulunmadan işbu sözleşmeyle belirlenen hizmetlerini ve altyapısını askıya alabilir ve/veya son verebilir. Hemen Değiştir bakım, onarım çalışmaları, teknik aksaklıklar dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla herhangi bir sebepten ötürü Sözleşme kapsamındaki hizmetlerin geç verilmesi, kesintiye uğraması veya hizmetin verilmesi ile ilgili bir sorumluluk üstlenmemektedir.

Hemen Değiştir, portalda sunulan bilgi ve içeriği her zaman denetleyebilir, kurumsal üyeden değiştirmesini isteyebilir veya değiştirebilir. Kurumsal üye Hemen Değiştir’in talep ettiği değişiklik ve/veya düzeltmeleri derhal yerine getirmek zorundadır. Bu değişiklik ve düzeltmeler gerekli görülürse doğrudan Hemen Değiştir tarafından da yapılabilir. Hemen Değiştir gerekli gördüğü hallerde kurumsal üyenin sisteme yüklediği bilgi ve içeriği üçüncü kişilerin erişimine kapatabilir ve silebilir. Hemen Değiştir bu yetkilerini bildirimde bulunmadan ve süre vermeden kullanabilir. Hemen Değiştir tarafından yapılan değişiklik ve/veya düzeltme taleplerini derhal yerine getirmeyen kurumsal üye doğan/doğabilecek zararlardan bizzat sorumludur.

Hemen Değiştir, kullanıcıların portal üzerinden üçüncü kişilerin sahip olduğu internet sitelerine ve/veya portallara, dosyalara veya içeriklere link verilmesini engellememektedir. Bununla birlikte Hemen Değiştir bu linklerin yöneldiği internet sitesini veya işleten kişisini veya içerdiği bilgileri desteklemek veya herhangi bir açıdan doğrulama veya garanti etme amacı taşımamaktadır ve bu linkler vasıtasıyla sağlanan erişimlerden doğabilecek hiçbir zarardan Hemen Değiştir’in hukuki veya cezai sorumluluğu yoktur.

Hemen Değiştir, mevzuatta meydana gelen değişikliklere bağlı olarak kurumsal üyelere her zaman ek yükümlülükler getirebilir, söz konusu yükümlülükler portalda yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.

Hemen Değiştir, üyelerinin alışverişine aracılık etmek üzere portal alt yapısını kurup üyelerine aracılık hizmeti vermektedir. Hemen Değiştir 5651 sayılı "İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun" kapsamında "Yer Sağlayıcı" olarak faaliyet göstermektedir. Hemen Değiştir’in, Hemen Değiştir’in çalışan ve yöneticilerin portalda sağlanan içeriklerin hukuka uygunluğunu araştırmak ve kontrol etmek yükümlülüğü bulunmamaktadır. Kurumsal üyelerce sağlanan içeriklerden doğabilecek hukuki ve cezai sorumluluk üyenin şahsına aittir. Hemen Değiştir ilan içeriklerinin doğruluğu dâhil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere; portaldaki içeriklerle ve portalın kullanılması ile bağlantılı herhangi bir taahhütte bulunmamaktadır.

Hemen Değiştir portal üzerinde her türlü değişiklik, güncelleme ve benzeri çalışmaları her zaman yapabilir ve kurumsal üye de üyeliği devam ettiği sürece, Hemen Değiştir’i olduğu haliyle kabul etmiş sayılır.

Hemen değiştir bu sözleşmeyi uygun göreceği nedenlerle uygun gördüğü zamanda tek taraflı olarak değiştirme hakkını haizdir. Değişen sözleşme Hemen Değiştir tarafından portalda yayınlandığı tarihte geçerlilik kazanarak yürürlüğe girer.

Hemen Değiştir, kurumsal üyenin portalı kullanması veya yanlış kullanması sonucunda Hemen Değiştir’i kullanmasını engelleyen uyumsuzlukların veya hataların (tüm donanım, sistem yazılımı/diğer yazılımlar ve ağ ilişkili işlevden ve bu nedenle ortaya çıkacak arızalar; portalda gerçekleştirilen her türlü değişiklik, güncelleme ve benzeri çalışmalar sonucunda oluşabilecek hata ve arızalar; vs.) ortaya çıkmasından kaynaklanan doğrudan veya dolaylı her türlü maddi ve manevi zararlardan, bu kapsamda kurumsal üye veya üçüncü bir tarafça yapılabilecek tazminat taleplerinden sorumlu değildir.

Hemen Değiştir; kurumsal üyenin başvuru sırasında yanlış bilgiler vermesi, mağazasının yanıltıcı ve/veya kötü amaçlı olması, kurumsal üye hakkında şikâyet ve/veya olumsuz yorumlar olması ve benzeri sebeplerle kurumsal üyeye bildirimde bulunmadan, önel vermeden ve herhangi bir tazminat yükümlülüğü bulunmaksızın kurumsal üyenin hesabını askıya alma ve kapatma hakkını haizdir.

Portal dahilinde erişilen veya hukuka uygun olarak kullanıcılar tarafından sağlanan bilgiler ve bu portalda yer alan her unsur Hemen Değiştir’e aittir ve/veya Hemen Değiştir’e lisanslanmıştır. Bu unsurlar Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ve ikincil düzenlemeleri kapsamında korunmaktadır. Hemen Değiştir tarafından açıkça izin verilen uygulamalar dışında kurumsal üye bu kapsamda korunan unsurları çoğaltamaz, işleyemez, dağıtamaz veya bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz. Hemen Değiştir tarafından kurumsal üyeye bu unsurlar üzerinde yalnızca portalın sunduğu hizmetlerden faydalanabilecek kadar ve nitelikte kullanım hakkı tesis edilmektedir.

GİZLİLİK

Hemen Değiştir kurumsal üye ile ilgili bilgileri işbu sözleşme ve ekleri kapsamında kullanabilir, bu sözleşme eklerinde yer alan aydınlatma metni ve gizlilik politikası kapsamında kullanabilir ve/veya üçüncü kişilere açıklayabilir.

Hemen Değiştir, kurumsal üye tarafından üyelik aşamasında verilen kişisel veri niteliğindeki bilgileri kurumsal üyenin portaldan gerektiği gibi faydalanabilmesini temin amacıyla toplamakta ve işlemektedir. Kişisel verilerin korunması hakkında detaylı bilgi için tıklayınız . Hemen Değiştir kişisel verilerin korunmasına ilişkin politikalarında dilediği zaman değişiklik yapma yetkisini haiz olup bu değişiklikler portalda yayınlanmakla yürürlüğe girmektedir. Kurumsal üye bu değişiklikleri takip etmekle yükümlü olup değişikliklerden kaynaklı olarak Hemen Değiştir’e karşı talep ve zarar iddiasında bulunamaz.

Kurumsal üye, işbu sözleşmenin kapsamı dışında kalan amaçlarla üyelik aşamasında paylaştığı bilgilerinin Kişisel Verilerin Korunması kurallarına uygun olacak şekilde, gerektiğinde ek bilgilendirmeler yapılıp açık rıza alınarak, işlenmesini ve/veya aktarılmasını kabul ve taahhüt etmektedir.

Kurumsal üye, ilanla ilgili olarak alıcı-satıcı arasında iletişim kurulabilmesi için kendisine ait telefon numarasının paylaşılmasını kabul ve taahhüt etmektedir.

Kurumsal üye portal dahilinde elde ettiği bilgileri, portalda bu bilgileri sağlayan kişilerin ifşa amacını aşacak şekilde kullanmayacağını kabul ve taahhüt eder. Portal dahilinde elde ettiği her türlü kişisel verilerin güvenliğinden, Türk Ceza Kanunu ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında bizzat sorumlu olduğunu ve buna uygun olarak davranacağını kabul ve taahhüt eder. Kurumsal üyenin kişisel verilerin korunması kurallarına aykırı davranışlarından dolayı Hemen Değiştir’in bir zarara uğraması durumunda Hemen Değiştir kurumsal üyeye rücu hakkını haizdir ve kurumsal üye bu zararı ilk talepte nakden ve defaten tazmin edeceğini kabul ve taahhüt eder.

Avrupa Birliğinde yerleşik kurumsal üye, kişisel verilerin korunması hakkında Türkiye’de yürürlükte bulunan veri güvenliği kurallarının uygulanacağını, Türk Hukukunun tam yetkili olduğunu, 95/46/EC sayılı Avrupa Birliği Direktifi’nin ve Mayıs 2018 tarihinde Avrupa Birliği’nde yürürlüğe giren Genel Veri Koruma Regülasyonu’nun (GDPR) uygulanmayacağını, Türk Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanun’un kanunlar ihtilafı kaidelerinin uygulanmasını talep etmekten feragat ettiğini kabul ve taahhüt eder.

Kurumsal üye, portalda yayınlanan ilanlar nedeniyle alenileşen kişisel verilerinin Google ve diğer arama motorları tarafından işlenmesi halinde Hemen Değiştir’in bir dahili olmadığını ve bu şekilde doğabilecek her türlü zararı, zarara sebebiyet veren veri sorumlularına yöneltmeyi kabul ve taahhüt eder.

Portalda ilan verilirken kurumsal üyenin özel nitelikli kişisel verilerini açıklamasını gerektiren bir durum olmadığı gibi Hemen Değiştir böyle bir açıklama yapmamayı kurumsal üyeye tavsiye eder. Buna rağmen kurumsal üye özel nitelikli kişisel verilerini portal üzerinden ifşa ederse Hemen Değiştir!in herhangi bir sorumluluğu olmadığını ve doğabilecek zararlardan dolayı Hemen Değiştir’e talep yöneltmeyeceğini kabul ve taahhüt eder.

Kurumsal üye portal dahilinde müşterilerinden toplamış olduğu kişisel verilerden 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na göre veri sorumlusu sıfatıyla sorumlu olduğunu, Hemen Değiştir’in bu konuda herhangi bir sorumluluğu olmadığını kabul ve taahhüt eder.

YÜRÜRLÜK ve YETKİ

İşbu sözleşme ve sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olan ekler ile portalda yer alan kurallar kurumsal üyenin elektronik olarak onay vermesi ile elektronik ortamda akdedilerek yürürlüğe girmiştir. Sözleşmedeki herhangi bir hükmün geçersizliği, mevzuata aykırılığı veya uygulanabilir olmaması sözleşmenin geri kalan hükümlerinin yürürlüğünü etkilemeyecektir.

İşbu sözleşmenin uygulanmasında ortaya çıkabilecek her türlü ihtilafta İstanbul Bakırköy Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

EKLER

Kurumsal üye Kullanım Koşulları, Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Politikası, İlan Kuralları ile portalda yer alan kuralların bu sözleşmenin eki ve ayrılmaz parçası olduğunu, tüm hükümleriyle okuyup anladığını ve üyeliği boyunca bunlara uygun davranacağını kayıtsız ve şartsız olarak kabul ve taahhüt eder.

hemendegistir.com

Fırsatlardan haberdar olmak için Sosyal Medyadan Bizi Takip edin...